Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Inspiracja Anna Wieczorek z siedzibą 86-065 Łochowo, ul. Leśniewicza 7, NIP: 557 133 43 23, REGON: 340104466, zwana dalej Administratorem. Pojęcia występujące w na niniejszej Polityce Prywatności – Sklep, Klient, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu.

CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat Klienta umożliwiające jego identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer zamówienia, szczegóły płatności i informacje na temat dostępu do naszej witryny internetowej. Dane osobowe Klienta gromadzone są, gdy składa on zamówienie, tworzy konto, korzysta z naszej witryny internetowej lub kontaktuje się z obsługą Sklepu.

W szczególności gromadzone są informacje należące do następujących kategorii:

– imię i nazwisko, adres zamieszkania/ prowadzenia działalności, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy( ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta, numer konta bankowego, wymagany przy zwrocie należności na konto, szczegóły karty kredytowej/debetowej lub inne szczegóły płatności;

– informacje na temat zakupu produktów;

– informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej;

– komunikacja z Klientem za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, mediów społecznościowych oraz przez telefon;

Dane Klienta mogą być wykorzystywane w następujących celach:

– zapewnianie realizacji umowy sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta, w szczególności operacyjnej realizacji zamówienia, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności

– skontaktowania się z Klientem w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zamówieniu, spowodowanych np. niedostępnością pewnych produktów;

– weryfikacji/kontroli karty kredytowej lub innej karty płatniczej: informacje dotyczące płatności są wykorzystywane w celach związanych z rachunkowością, fakturowaniem oraz w celu wykrywania jakichkolwiek nieuczciwych działań i/lub zapobiegania takim działaniom;

– w celach administracyjnych lub prawnych: dane Klienta mogą być użyte w celu odpowiadania na roszczenia lub skargi oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków wynikających z obowiązujących ustaw;

– marketingowych: od czasu do czasu Klient może otrzymać drogą elektroniczną informacje o promocjach obejmujących oferowane przez nas do sprzedaży produkty; Klientowi przysługuje prawo do zaakceptowania lub rezygnacji z otrzymywania tego typu wiadomości, a każda przesłana przez nas elektroniczna wiadomość będzie zawierać możliwość zaznaczenia, że użytkownik nie życzy sobie dalszego otrzymywania od nas bezpośrednich materiałów marketingowych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności następującym osobom trzecim, posiadającym odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z polskim i unijnym prawem:

– podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji umowy sprzedaży, w celu prawidłowego jej wykonania, np. Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim;

– firmom obsługującym transakcje płatnicze – w szczególności dotyczy to przekazania danych osobowych do firmy PayPro SA w przypadku dokonywania płatności przy użyciu systemy płatności on-line; przekazanie danych dotyczy jedynie danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez firmę PayPro SA, a także weryfikacji płatności pod kątem ewentualnych nieprawidłowości i zapewnienia bezpieczeństwa transakcji;

Ruch na naszej stronie analizujemy przy pomocy usługi Google Analytics, przeczytaj jak Google chroni Twoją prywatność.

PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Klientowi przysługuje prawo do:

– informacji na temat tego, czy przechowane są jego informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je przechowujemy/ wykorzystujemy.

– dostępu do swoich informacji osobowych (tak zwany „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”). Dzięki temu możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych, jakie posiadamy na temat użytkownika oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

– sprostowania przechowywanych przez nas informacji osobowych użytkownika,. Użytkownik może uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które go dotyczą, a które my przechowujemy.

– usunięcia informacji osobowych. Użytkownik może żądać skasowania lub usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie. Ponadto użytkownik ma prawo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie informacji osobowych, jeżeli skorzystał z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz poniżej).

– sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych użytkownika w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w konkretnej sytuacji danego użytkownika zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego zechce on zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy jego informacje osobowe w bezpośrednich celach marketingowych.

– Sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, tj. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących użytkownika z wykorzystaniem jego informacji osobowych lub sprzeciwu wobec profilowania użytkownika.

– ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Użytkownik może żądać zawieszenia przetwarzania informacji osobowych dotyczących użytkownika, na przykład, gdy użytkownik chce, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania.

– przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej postaci do użytkownika lub innej osoby (tak zwane prawo do „przenoszenia danych”). Umożliwia to pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych użytkownika do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej.

– wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, kiedy użytkownik wyraził zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, ma on prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko otrzymamy informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania informacji użytkownika w celu lub celach, na jakie początkowo wyraził zgodę, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.

POLITYKA COOKIES

Informacje dotyczące plików cookies znajdziesz tutaj: Polityka plików cookies.